Headerbild

Stadgar mm

AOKstadgar 2013-02-14.doc

 

Mål och policy  080928    

Övergripande målsättning

Avesta OK vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

AOK:s styrelse ska ansvara för att följande mål genomförs:

• Verksamheten inom AOK bygger på en gemensam ekonomi, som alla skall arbeta, och gemensamt ta ansvar för.
• Vår anläggning i Tråbacken vårdas och förnyas regelbundet.
• Verka för gott samarbete med skola och närliggande föreningar.
• Verksamheten ska utformas så att klubbkänsla utvecklas.
• Verksamheten ska utformas så att alla känner gemenskap, trivsel och glädje.
• Alla har rätt att delta och utvecklas på sina egna villkor och sin egen färdighetsnivå.
• verka för att alla som berörs av verksamheten ska känna till AOK:s regler, mål och policy.
• Våra arrangemang utmärks av hög kvalité och noggranna förberedelser.


Barn- och ungdomsverksamheten (Barn = upp t.o.m. 12 år. Ungdom 13-20 år)

Den långsiktiga målsättningen är att:
 
• Behålla våra barn och ungdomar, aktiva inom idrotten in i vuxen ålder.

Den kortsiktiga målsättningen är att:

• Att få årets nybörjare att fortsätta nästa säsong.
• AOK erbjuder alla barn och ungdomar att delta oavsett idrottsmässiga kunskaper.
• Verksamheten skall sträva efter att låta barn och ungdomar ha roligt i sitt idrottande, samt skapa ett bestående intresse för idrott utan hets och tvång.
• AOK ska idrottsligt tillgodose både bredd och topp i sin verksamhet. I barnidrott gäller enbart breddverksamhet, dvs. ingen topp.
• Barn- och ungdomsträningen bedrivs i största möjliga mån inom Avestas närområde.


Övergripande ledarmål

AOK:s ungdomsgrupp ska ansvara för att följande mål genomförs:

• Ledarrekrytering sker bland aktiva och föräldrar.
• Nya ledare ska ges en genomgång av AOK:s stadgar, mål och policy.

 

Övergripande policy

AOK:s styrelse ska ansvara för att följande policy följs:

• Idrotten ska i alla led utvecklas och förbättras till form och innehåll.
• Den som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
• Idrotten ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar.
• De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.
• Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.
• Alla har lika värde inom föreningen och ska därför behandlas likvärdigt.
• Ledare, föräldrar, aktiva skall alla hjälpas åt och vara positiva förebilder och företrädare för föreningen och varandra.
• Vi ska ha gott kamratskap och ha roligt tillsammans oavsett idrottsliga resultat.
• Försöka få så många som möjligt att ställa upp på arbetsinsatser enligt AOK:s direktiv.

Barn och ungdomsverksamheten

• Vi ska uppmuntra och ge positiv kritik. Vi ska uppmuntra försöken inte resultaten.
• AOK ska inte kräva vinster och mäta framgång, i barn och ungdomars resultat.
• Du kan vara aktiv inom andra idrotten utan att särbehandlas.
• Skolarbete och föreningsaktiviteter skall samordnas. Skolan går före om vi ställs inför val.

Övergripande ekonomi:

• AOK har en gemensam ekonomi som alla bidrar till.

Ledarpolicy

Allmänt
• Känna till, ta ansvar och leva upp till föreningens överenskomna regler, policy och målsättningar.
• Hjälpas åt och vara positiva förebilder och företrädare för föreningen.
• Skapa vi-känsla och kamratanda inom föreningen.


Individen
• Acceptera att alla inte är lika.
• Aktiva ska känna sig välkomna och utan dåligt samvete ”våga” komma tillbaka.
• Hålla kontakt med aktiv så information kommer alla till del.
• Varje ”avhopp” ska följas upp av ansvarig ledare.
• På ett positivt sätt stötta, uppmuntra de aktiva.

 

Trafiksäkerhetspolicy   

Avesta Orienteringsklubb har som målsättning att ALLA aktiva, föräldrar och ledare inom föreningen på ett trafiksäkert sätt som möjligt transporterar sig till och från aktiviteter, träningar och tävlingar som arrangeras eller rekommenderas av Avesta OK.

Alla som är verksamma inom föreningen ska känna sig trygga genom att

• Resorna sker på ett säkert sätt.
• Resor och transporter sker med hänsyn till hälsa och miljö
• Resor i föreningens regi organiseras och samordnas effektivt.

För att uppnå denna målsättning bör vid resor till/från arrangemang som arrangeras/rekommenderas av Avesta OK följande gälla:

• Samling på anvisad plats för samåkning.
• Resan ska planeras så att tidsbrist på grund av oförutsedda händelser
            i trafiken inte uppkommer.

Fordonsförare skall:

Inneha godkänt körkort
Följa hastighetsbegränsningar och trafikregler
Anpassa hastigheten efter rådande förhållande för att minimera olycksrisken.
Vara noggrann med att använda fordonets säkerhetsutrustning för alla som åker i fordonet.
Aldrig ta med fler passagerare än vad som fordonet är upplåtit för.
Vara nykter, drogfri och väl utsövd.
Ställa in resan vi dåligt väglag.
Ha god kännedom om köregenskaper samt erfarenhet av det fordon som används vid respektive transport.

Köpta transporter:

Uthyraren ska vara ansluten till Biluthyrningsbranschen (BURF) eller Bussbranschens Riksförbund (BR) och uppfylla dess regler och policys.

Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in